Lurer du på hva et Fontenehus er?

Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses.

Fontenehusene drives etter en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell som har blitt utviklet gjennom mer enn 70 år. Det hele startet i New York i 1948. En gruppe mennesker som nylig var utskrevet fra et psykiatrisk sykehus hadde behov for å treffes for å snakke om hvordan de skulle takle hverdagen. Den gangen var det ikke mange tilbud innenfor ettervern, så de bestemte seg for å starte en selvhjelpsgruppe. Gruppen møttes jevnlig i et hus hvor det tilfeldigvis var en fontene i bakgården – derav navnet Fontenehuset!

Modellen legger vekt på arbeid og relasjoner. Vi har tro på at det å være del av et fellesskap hvor man jobber sammen er rehabiliterende for mennesker med psykisk sykdom.

Fontenehusene er organisert som klubbhus hvor alle som har eller har hatt en psykisk sykdom kan bli medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning. Det er enkelt å ta kontakt med oss og man trenger ingen henvisning. Vi har også et fritidsprogram og arrangementer i høytidene, som vi planlegger og organiserer i fellesskap.

På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Medlemmer kan ta del i alle deler av driften og i beslutningsprosesser. Målet er at Fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger.  Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på Fontenehuset også støtte til å mestre utfordringer på andre områder i livet. Psykisk sykdom rammer ofte mange deler av livet på en gang. På Fontenehuset kan man derfor få støtte til å komme tilbake til jobb eller studier, finne en bolig, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer.

Vi erfarer at våre medlemmer kommer ut av isolasjon og tar del i arbeids- og samfunnslivet. Fontenehusene bidrar til færre innleggelser og bedre psykisk helse. Vi tilbyr et fellesskap hvor man kan kjenne tilhørighet og få styrket sin selvfølelse gjennom å ta del i arbeidet med å drifte Fontenehuset. Alle trenger å kjenne at det er behov for en i samfunnet. På Fontenehuset har vi behov for hver enkelt, og arbeidet vi gjør sammen er en kilde til å oppleve utvikling og mestring.

Fontenehuset er et godt sted å være. Her fyller jeg hverdagene med arbeidsoppgaver jeg liker - Stian

Frivillighet, relasjoner og likeverd er Fontenehusenes grunnleggende verdier. På Fontenehuset er frivillighet sentralt, medlemmer velger selv hvor ofte og hvor mye de vil delta. Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv og for oss er frivilligheten en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. Den frivillige arbeidsinnsatsen medlemmer utfører i Fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør.