Nytt og spennende prosjekt på fontenehuset

Fontenehuset Hønefoss har i samarbeid med Ringerike kommune fått innvilget midler fra Integrerings– og mangfoldsdirektoratet, og skal iverksette et prosjekt for flyktninger med psykisk uhelse.

Målgruppen er deltakere i introduksjonsprogrammet. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet.

Flyktninger har høyere forekomst av psykisk uhelse sammenliknet med resten av befolkningen. Psykisk uhelse er med på å gjøre integreringsprosessen utfordrende.

Formålet med prosjektet er at flyktninger med psykisk uhelse:

  • opplever styrket livskvalitet og er integrert i samfunnet gjennom eget og fontenehusets nettverk
  • kommer ut i arbeid/studier gjennom fontenehusets arbeid- og studieprogram.
  • skal få oversikt og mulighet til å nyttiggjøre seg kommunens tilbud innen psykisk helse med fontenehuset som bindeledd og trygg arena. 
  • blir frivillige og dermed opplever seg selv som en ressurs for lokalsamfunnet

Og at:

  • Gode, etablerte samarbeidsrutiner bidrar til raskere å fange opp deltakere i introduksjonsprogram med psykisk uhelse.
  • Fontenehus benyttes nasjonalt som supplerende arena i introduksjonsprogrammet

De største aktørene i dette samarbeidsprosjektet vil være Fontenehuset Hønefoss, Læringssenteret for voksne, NAV, Frivillighet ved frivilligkoordinator og Enhet for psykisk helse og rus.

Ringerike kommune har en stor satsning hvor frivillighet, kommune og næringsliv kobles sammen i nye samarbeid. Prosjektet skal utvikle en samarbeidsmodell mellom Læringssenteret (kombinert voksenopplæring og flyktningavdeling), NAV, Enhet for psykisk helse og rus og frivillighetskoordinator med Fontenehuset som kvalifisering- og integreringsarena. Modellen skal baseres på tidligere utviklet veileder #Psykt bra mangfold» i fontenehus.