Sommerprat med Knut

Knut Stubben har vært med oss siden huset ble startet for 18 år siden. I tillegg til å være medlem hos oss sitter han nå som nestleder i Clubhouse International sitt hovedstyre.

Her ble han rekruttert inn av daglig leder for Clubhouse International. Årsaken til det er den jobben han gjorde med utvikling av fontenehusene nasjonalt og internasjonalt.

Hovedoppgaven til Clubhouse International er å følge opp og videreutvikle filosofien til Clubhouse bevegelsen. Samt forvalte arbeidskonseptet fontenehusene styrer etter. Det er nå nærmere 330 hus rundt om i verden. I Norge er det nå over 20 hus.

Fontenehus Norge er en nasjonal overbygging som jobber profesjonelt med å bygge ut flere fontenehus i landet. Knut sier at fontenehusene er avhengig av lokal velvilje og lokale samarbeidspartnere, ikke minst fra de aktuelle kommunene.

Knut akkrediterer også fontenehus rundt om i verden. Akkrediteringsprosessen er både vurderende og rådgivende. Akkreditering tildeles for en periode på ett eller tre år, avhengig av graden av klubbhusets overholdelse av standardene.

Den blir ledet av medlemmer av Clubhouse International Faculty, som består av erfarne medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus rundt om i verden

.Knut understreker at det er viktig å vurdere standardene ut ifra lokale forhold. Han nevner som eksempel at vi i Norge har et NAV som tar vare på enkeltindividet. Slike offentlige tilbud finnes ikke i alle land. Akkrediteringen fokuserer også på de lokale utfordringene som finnes i hvert land.

Det er for eksempel en stor utfordring å starte opp med overgansarbeid i lavinntektsland. Her er det viktig å knytte kontakter med grasrotbevegelser og andre internasjonale organisasjoner som er i landet. Knut forteller at utfordringene i høyinntektsland ligger på et annet plan. De forskjellige landene har forskjellige tilnærming til sine innbyggere.

Den mest eksotiske oppgaven var akkrediteringen i Kazakhstan.

Knut har reist til alle kontinenter for å akkreditere hus. Han nevner at den mest eksotiske oppgaven var akkrediteringen i Kazakhstan. Det som alle kan samle seg om er å ha søkelys på utdanning. Det er noe Knut vektlegger i sitt arbeid i Clubhouse International.

Knut avslutter med å si at alle utfordringer og spørsmål i Clubhouse International og fontenehusene rundt om i verden har å jobbe med, løses ved å benytte seg av de 37 standardene vi alle enes om.