Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Hønefoss sin historie

Fontenehuset Hønefoss ble stiftet 3.juli 2003 av Annlaug Nielsen og Lisbet Palerud i Stabellsgate.

i 2005 flyttet vi til St.olavs gate 5 og her er vi idag.

Mer av Fontenehusets historie kommer! 

Fontenehusmodellen

Fontenehuset i Hønefoss blir drevet etter den internasjonale Fontenehus-modellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell og har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948. Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb. De gikk derfor sammen og startet Fountain House

I dag er det over 320 fontenehus i verden. Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften. Fontenehuset kvalitetssirkler arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. Vi er pr. i dag akkredidert i 3 omganger, første gang i 2008. Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon. Vi er en del av den  verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.

På fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Målet er at fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger. Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. For oss er frivilligheten en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. Og den frivillige arbeidsinnsatsen medlemmer utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør. Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll er sentrale elementer i «recovery» tenkning og brukermedvirkning. Ideer som forenes i god fontenehuspraksis. Det helsebringende arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.

 

Standarder

Internasjonale standarder for klubbhusprogram

De internasjonale standardene for klubbhusprogram definerer klubbhusmodellen for rehabilitering. Standardene er vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet. Prinsippene som kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for den suksess klubbhusfellesskapet har oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske funksjonshindre for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål. Standardene tjener også
som en ”rettighetserklæring” for medlemmene og en etisk veiledning for medarbeidere,
styret og ledelse. Standardene understreker at et klubbhus er et sted som tilbyr sine medlemmer respekt og muligheter. Standardene danner grunnlaget for kvalitetsvurderingen av klubbhus, gjennom sertifiseringsprosessen som utføres av Clubhouse International. Hvert annet år blir standardene revidert av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet, og endret der det anses nødvendig. Prosessen blir koordinert av The Standards Review Committee i Clubhouse International, som består av medlemmer og medarbeidere fra Clubhouse International-sertifiserte klubbhus verden over.

Her kan du lese alle standardene

Styret

Fontenehuset i Hønefoss er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

 

Vårt styre 

Haakon Tronrud - styreleder

Sten Magnus - nestleder

Aina Oset - styremedlem / medlemsrepresentant

Anita Ulvseth  - styremedlem / medlemsrepresentant

Karin Kâllsmyr - styremedlem

Kari Stokke - styremedlem

Sveinung  Berg - styremedlem

Annlaug Nielsen - sekretær

Medarbeidere

Henriette Hovde - medarbeider Service enheten

Kjell Eivind Anderdal - medarbeider Service enheten 

Olav Risan - medarbeider Kontorenheten

Bodil Heggelund - nestleder - Kontorenheten

Sverre Berg - IPS koordinator 

Inger Myhre - IPS koordinator 

Vivi Myrlund - IPS kordinator

Annlaug Nielsen - daglig leder

Støttespillere

Ringerike kommune
Hole kommune


Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss. 

 

Individuell jobbstøtte

På Fontenehuset Hønefoss har vi ansatt IPS jobbspesialister.

Hva er individuell jobbstøtte?

Individuell jobbstøtte (IPS) er en metode for å hjelpe personer med psykiske helseutfordringer til å få og beholde lønnet arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Det er tre kriterier som må være til stede for å få tilbud om IPS i Buskerud:

 • Hovedgrunnen til at du står utenfor arbeid er en psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.
 • Du følges opp av en behandler med Drammen DPS (seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet) eller Ringerike DPS (poliklinikk).
 • Du ønsker deg en jobb, eller trenger bistand til å beholde den jobben du har.

 IPS baserer seg på den såkalte «place-and-train»-tankegangen. Det vil si at du får hjelp til å finne en vanlig jobb med lønn, og får den støtten du trenger på arbeidsplassen. Behandling og jobb skal foregå samtidig, og det er derfor ikke noe krav til at du skal være helt frisk før du begynner. Parallelt i jobbtrening og behandling er et sentralt prinsipp i IPS, og forutsetter at de personene som følger deg opp samarbeider godt med hverandre.

IPS har 8 prinsipper:

 1. Målet er ordinært arbeid med lønn. Praksisplass benyttes som hovedregel ikke, men kan tillates i kortere perioder dersom det kan føre til en ordinær ansettelse etterpå, eller som jobbsmaksprøve.
 2. Alle som ønsker det, kan få bistand til å komme i ordinært arbeid. Ingen eksklusjon på bakgrunn av for eksempel diagnose, rusbruk eller tidligere jobberfaring
 3. Jobbsøking skjer i tråd med deltakerens egne ønsker og interesser
 4. Jobbsøking skjer raskt og senest innen en måned etter oppstart
 5. Jobbkonsulenter og behandlere samarbeider og jobber i team
 6. Jobbkonsulenten samarbeider med arbeidsgivere for å oppnå best mulig jobbmatch (samsvar mellom arbeidstakerens ønsker, interesser og kompetanse og arbeidsgiverens behov)
 7. Støtte til arbeidsgiver og arbeidstaker så lenge det er behov
 8. Det gis økonomisk rådgivning og veiledning ved behov

 

På Ringerike er IPS lokalisert ved Fontenehuset i Hønefoss. Der jobber 3 jobbspesialister som kan kontaktes dersom du tenker IPS er noe for deg.

Inger Myhre - tlf: 32 12 66 10/ 48 18 84 71
                         mail: inger@fontenehuset.com

Vivi Myrlund - tlf: 32 12 66 10/91 13 98 98
                          mail: vivi@fontenehuset.com

Sverre Berg -  tlf: 32 12 66 10/90 80 5701
                          mail: sverre.berg@fontenehuset.com