Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Hønefoss sin historie

Fontenehuset Hønefoss ble stiftet 3.juli 2003 av Annlaug Nielsen og Lisbet Palerud i Stabellsgate.

i 2005 flyttet vi til St.olavs gate 5 og her er vi idag.

Mer av Fontenehusets historie kommer! 

Fontenehusmodellen

Fontenehuset i Hønefoss blir drevet etter den internasjonale Fontenehus-modellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell og har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948. Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb. De gikk derfor sammen og startet Fountain House

I dag er det over 320 fontenehus i verden. Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner. Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften. Fontenehuset kvalitetssirkler arbeidet ved en akkreditering hvert 3. år. Vi er pr. i dag akkredidert i 3 omganger, første gang i 2008. Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon. Vi er en del av den  verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.

Fontenehusenes arbeidsrettede rehabiliteringstilbud bygger på helt grunnleggende menneskelige behov. Alle trenger å bli sett, hørt, være til nytte, tilhøre et fellesskap og mestre oppgaver som må løses. Fontenehusenes helsebringende arbeidsfellesskap er et kostnadseffektivt alternativ. Medlemmer får gjennom arbeidsdagen på fontenehuset støtte til også å mestre utfordringer på andre områder i livet. Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier.

På fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Målet er at fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger. Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. For oss er frivilligheten en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. Og den frivillige arbeidsinnsatsen medlemmer utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør. Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll er sentrale elementer i «recovery» tenkning og brukermedvirkning. Ideer som forenes i god fontenehuspraksis. Det helsebringende arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.

 

Standarder

Internasjonale standarder for klubbhusprogram

De internasjonale standardene for klubbhusprogram definerer klubbhusmodellen for rehabilitering. Standardene er vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet. Prinsippene som kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for den suksess klubbhusfellesskapet har oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske funksjonshindre for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål. Standardene tjener også
som en ”rettighetserklæring” for medlemmene og en etisk veiledning for medarbeidere,
styret og ledelse. Standardene understreker at et klubbhus er et sted som tilbyr sine medlemmer respekt og muligheter. Standardene danner grunnlaget for kvalitetsvurderingen av klubbhus, gjennom sertifiseringsprosessen som utføres av Clubhouse International. Hvert annet år blir standardene revidert av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet, og endret der det anses nødvendig. Prosessen blir koordinert av The Standards Review Committee i Clubhouse International, som består av medlemmer og medarbeidere fra Clubhouse International-sertifiserte klubbhus verden over.

Her kan du lese alle standardene

Styret

Fontenehuset i Hønefoss er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

 

Vårt styre 

Haakon Tronrud - styreleder

Sten Magnus - nestleder

Aina Oset - styremedlem / medlemsrepresentant

Anita Ulvseth  - styremedlem / medlemsrepresentant

Karin Kâllsmyr - styremedlem

Kari Stokke - styremedlem

Sveinung  Berg - styremedlem

Annlaug Nielsen - sekretær

Medarbeidere

Henriette Hovde - Medarbeider Service enheten

Kjell Eivind Anderdal - Medarbeider Service enheten 

Olav Risan - Medarbeider Kontorenheten

Bodil Heggelund - Nestleder - Kontorenheten

Sverre Berg - IPS koordinator 

Ronny Bølgenhaugen - IPS koordinator 

Annlaug Nielsen - Daglig leder

Støttespillere

Ringerike kommune
Hole kommune


Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss. 

Audhild Mosskull, Olav Risan, Positiv Oppvekst , Anica Wien, Charlotte Baksvær, Odd Steinar Endrerud, Lillan Askilsrud, O. J. Stenberg, Staples Hønefoss, Hole Frivillighetssentral, Hønefoss Kino, Baker Hansen, Lions Club Ringerike, Familien  Lindeman, Ingeborg Høy, Bente Tronrud, Gunnar Mæhlum, Plantasjen Hønefoss , Hole Sanitetsforening, Ragnar Wergeland, TBA AS, Abletec , Veiby & Bentzen , Fotograf Kind, AKA AS, Sparebank 1 Ringerike og Hadeland, Arna Skjerven, Ingvill Ringen, Malin Sørensen, Dumitru Stanescu, Honerud Gård , Viker Sanitetsforening, Veienmarka Ungdomsskole, Aina Oset, Sundvollen Hotel, Ringeriksdagen 2016, Henriette Hovde, Liesbeth Op Ten Berg, Jørn K. Nielsen, Svein Erik Christiansen, Tronrud Eiendom ,Haakon Tronrud, Lions club Hole, Rune Slette, Sverre Berg, Hank Williams Minneløp/ Tommy Olsen, Gerd Svarverud, Terje Nordengen, Karen Nordengen, Joker Dagali Handel , Ståle Johansen, Norsk Tjenestemannslag Kartverket, Norli Kuben , Øyvind Bråthen, Sparebank stiftelsen Ringerike, Gjensidigestiftelsen, Hval Sanitetsforening, Haug Menighet, Siw Wexhall, Tove Mette Setra, Kiwi Osloveien  Laila Oset, Servi-Pack AS , Losje 4 Roser , RIK AS, General Hotel , Fokus Rådgivning AS, Nes Sokn,  Losje St Olav,  Per Bleiklia, Dua AS, Frimurer Logen Drammen, Lars Loeshagen, Vardar, Thomas Stubben. Avis Bilutleie Hønefoss Ref. Fontenehuset Hønefoss årsrapport 2016